دریافت نشان شایسته ملی در سال 1396

در دومین کنگره سراسری نشان شایسته ملی،

گروه صنعتی ملی  به عنوان نشان تجاری برگزیده  در صنعت کفش

تندیس «نشان شایسته ملی » ومدال «اعتماد مشتری» را دریافت کرد.

دریافت نشان شایسته ملی در سال 1396

در دومین کنگره سراسری نشان شایسته ملی،

گروه صنعتی ملی  به عنوان نشان تجاری برگزیده  در صنعت کفش

تندیس «نشان شایسته ملی » ومدال «اعتماد مشتری» را دریافت کرد.