مهدی مجیدی

عضو هیات مدیره

آقامعلی سلطانی

مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره

علیرضا موثقی

رئیس هیات مدیره