رویه ارسال سفارش

سفارش های ثبت شده در وب سایت فروشگاه اینترنتی کفش ملی پس از تاییدیه مشتری و تکمیل فرآیند خرید آماده ارسال می گردد .